Chủ tịch hội đồng khoa học thăm mô hình tại vườn cà phê anh Thuận Đắk Hà

Vườn cà phê anh Thuận Đắk Hà

Vườn cà phê anh Thuận Đắk Hà

Ngày 28 tháng 09 năm 2013 Chủ tịch hội đồng khoa học thăm mô hình tại vườn cà phê anh Thuận Đắk Hà