Đồng chí PTGD Cao Su Hà Tĩnh thăm gian hàng tại hội chợ quốc tế Hà Tĩnh 2013

Đồng chí PTGD Cao Su Hà Tĩnh thăm gian hàng tại hội chợ quốc tế Hà Tĩnh 2013
Đồng chí PTGD Cao Su Hà Tĩnh thăm gian hàng tại hội chợ quốc tế Hà Tĩnh 2013