Tổng giám đốc đi thăm dự án cao su Thuận Thiên - Eah'Leo

Tổng giám đốc đi thăm dự án cao su Thuận Thiên - Eah'Leo

Tổng giám đốc đi thăm dự án cao su Thuận Thiên - Eah'Leo