TÀI TRỢ THÀNH LẬP HTX SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG DLIÊ YANG NGÀY 08.12.2014

TÀI TRỢ THÀNH LẬP HTX SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG DLIÊ YANG NGÀY 08.12.2014


KHAI MẠC HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HTX SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG DLIÊ YANG NGÀY 08.12.2014TÀI TRỢ THÀNH LẬP HTX SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG DLIÊ YANG NGÀY 08.12.2014PHẠM NGỌC NHỊ BÍ THƯ XÃ DLIÊ YANG PHAT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HTX SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG DLIÊ YANG NGÀY 08.12.2014ĐỒNG CHI TRƯƠNG VĂN ĐỆ THAY MẶT LÃNH ĐẠO HUYỆN TẶNG HOA CHO HĐQT HTX SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG DLIÊ YANG NGÀY 08.12.2014