NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 2015 LÃNH ĐẠO VIỆT MỸ THAM DỰ BUỔI LÀM VIỆC GIỮA SỞ NNPTNT ĐĂK NÔNG VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH MONDUKIRI - CĂMPUCHIA

NGÀY 28 THÁNG 1  NĂM 2015 LÃNH ĐẠO VIỆT MỸ THAM DỰ BUỔI LÀM VIỆC GIỮA SỞ NNPTNT ĐĂK NÔNG VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH MONDUKIRI - CĂMPUCHIA


NGÀY 28 THÁNG 1  NĂM 2015 LÃNH ĐẠO VIỆT MỸ THAM DỰ BUỔI LÀM VIỆC GIỮA SỞ NNPTNT ĐĂK NÔNG VỚI LÃNH ĐẠO
TỈNH MONDUKIRI - CĂMPUCHIAÔNG KIỀU HỮU LONG GIỚI THIỆU CÔNG TY CP PTNN VIỆT MỸ VÀ CÁC SẢN PHÂM DÙNG CHO NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNGÔNG TGĐ KIỀU HỮU LONG TẶNG SẢN PHẨM CHO PHÁI ĐOÀN TỈNH MONDUKIRI ĐỂ CHĂM SÓC HỒ TIÊU