NPK ĐỒNG VÀNG 15-4-5-9+TE
Đăng ngày 30-09-2013 Lúc 12:27'- 1161 Lượt xem

Đạm (N): 15%; Lân (P205): 4%; Kali (K20): 5%; Hữu cơ: 9%; Humic: 2%; MgO: 0,5%; B203: 0,5%; Zn: 5000ppm, Cu: 500ppm; Fe: 500ppm; Mn: 500ppm; Mo: 50ppm, và các chất phụ gia đặc biệt cần thiết cho cây trồng. Độ ẩm 20%