Phân Hữu Cơ Vi Sinh Việt Mỹ (100% hữu cơ sử dụng nguyên liệu là Phân bò)
Đăng ngày 30-09-2013 Lúc 12:19'- 3907 Lượt xem

Hữu cơ: 15%,N: 1%, P2O5: 0,5%, K2O 0,5%, Axit Humic: 2%, ZN: 500ppm, B: 300ppm, CU: 300ppm, MG: 300ppm, S: 6000ppm, CA: 6000ppm, Mn: 300ppm, Naa: 50ppm, trichoderma Sp:1x1x106Csu/g,Bacillusspp:1x106Csu/g, Azotopacter spp:1x106Csu/g và các chất phụ gia đặc biệt cho cây trồng. Độ ẩm 30%. Các chất phụ gia đặc biệt cần thiết cho cây trồng (100% hữu cơ sử dụng nguyên liệu là Phân bò)