Đa, trung, vi lượng Việt Mỹ
Đăng ngày 30-09-2013 Lúc 11:43'- 6139 Lượt xem

N: 5% ,Bo: 25000ppm, Cu: 10000ppm, Zn:20000ppm, Mg: 45000ppm,S:45000ppm, Fe: 500ppm, Si: 500ppm, Mo 500ppm, Mn: 500ppm, Ca: 500ppm. Độ ẩm 5%